Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, også kjent som «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold», ble vedtatt av det norske Stortinget i juni 2021 og trådte i kraft fra 1. juli 2022. Formålet med loven er å bidra til Norges arbeid med å oppfylle FNs bærekraftsmål, spesielt mål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

 

Vi har en plikt til å følge disse retningslinjene

Vi i Viken-Gruppen har en plikt og ansvar for å drive ansvarlig forretningsdrift og å overholde åpenhetsloven samt å bruke vår størrelse og posisjon i markedet for å særlig påvirke engasjementet og utførelsen av disse. Vi har startet et omfattende arbeide for å jobbe mot disse målene og satt i gang nye rutiner og krav for å klare dette.

Bærekraftsmål nr. 8 – anstendig arbeid og økonomisk vekst – er spesielt viktig for oss, og vi har knyttet våre satsningsområder innen bærekraft og ansvarlig forretningsdrift til dette målet. Vi jobber aktivt med å sikre at våre leverandører tar ansvar og for åpenhet i leverandørkjeden vår. For å oppnå dette baserer vi oss på OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Prosessen vi følger i arbeidet med ansvarlighet og åpenhet kan illustreres med figuren nedenfor:

Ved å følge denne prosessen utviklet av OECD sikrer vi at det blir tatt hensyn til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede. Dette arbeidet er sentralt i å bidra til å oppfylle kravene i Åpenhetsloven og vårt engasjement for bærekraftsmålene.

Åpenhetsloven og Viken-Gruppens arbeid for ansvar og åpenhet i leverandørkjeden er viktige skritt mot en mer bærekraftig og rettferdig fremtid. Ved implementasjonen av disse prinsippene tar vi aktivt del i arbeidet for å oppnå FNs bærekraftsmål og bidrar til en positiv endring i samfunnet.

 

Leverandøroppfølging

Vi gjennomfører årlige vurderinger av alle våre leverandører hvor vi vurderer deres forretningsdrift og oppfyllelse av åpenhetsloven. Ved mangler i disse vurderingene vil det settes i gang tiltak for å hjelpe leverandøren med å oppfylle disse kravene og tidsbegrensning for å utføre forbedrende arbeid. Ved å systematisk samle inn informasjon om leverandørene og deres praksis, legger vi grunnlaget for å identifisere og håndtere risikoer og forbedringsområder. Dette bidrar til å sikre at hele leverandørkjeden er i samsvar med kravene til ansvarlig forretningsdrift og støtter opp om våre bærekraftsmål. Vi vil årlig publisere en rapport for hele Viken-Gruppen konsernet med redegjørelser for aktsomhetsvurderingene våre innen 30. juni i tråd med åpenhetsloven.

 

Etterspørsel av informasjon

Åpenhetsloven sikrer at alle som ønsker det skal få tilgang til informasjon. Vi vektlegger å svare så godt og riktig som mulig på alle henvendelser vi mottar. Vi kan likevel ikke utgi informasjon om forretningsavtaler og forretningshemmelig informasjon.

Dersom du har en forespørsel etter informasjon, kan denne sendes på post@abchus.no. Vennligst merk emnefeltet med Åpenhetsloven, og vi skal svare på henvendelsen så godt vi kan.

Se vår redegjørelse

Klikk her for å lese Viken Montasje AS sin sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023.